Special Guests

Ashwin Kumar Pathak (World Famous for Sundar Kand)
Guru Ji in Prem Prakash Mandal Mandir of Melbourne | Mandir in Melbourne
Guru Ji in Prem Prakash Mandal Mandir of Melbourne | Mandir in Melbourne
Guru Ji in Prem Prakash Mandal Mandir of Melbourne | Mandir in Melbourne
Ajay Bhai Ji (Shree Hanuman devotional singer)
Ajay Bhai Ji (Shree Hanuman devotional singer) in Prem Prakash Mandal Mandir | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Divya Jyoti
Divya Jyoti in Prem Prakash Mandal Mandir | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Puj. Dada J.P. Vaswani (Sadhu Vaswani Mission)
Puj. Dada J.P. Vaswani (Sadhu Vaswani Mission) | Hindu Temple in Melbourne
Satguru Mata Sudiksha Ji (Nirankari)
SATGURU MATA SUDIKSHA JI NIRANKARI | Prem Prakash Mandal Mandir
Baba Ramdev Ji
Ram Dev Baba in Melbourne | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Mahamahopadhyay Swami Bhadreshdasji
Mahamahopadhyay Swami Bhadreshdasji | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Dr. Jai Madaan (World Famous Astrologer and Vastu Expert)
Dr Jai Madaan in Prem Prakash Mandal Mandir | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Dr Jai Madaan in Prem Prakash Mandal Mandir | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Honorary Members of Parliament
Lakshyaraj Singh Mewar (Prince of Updaipur)
Lakshay Raj Singh Mewar | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Lakshay Raj Singh Mewar | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Pujya Nandu Bhaiya (Khatu Shyam Ji)
Punjey Nandu Bhaiya Khatu Shyam Ji | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Punjey Nandu Bhaiya Khatu Shyam Ji | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Rayogini Braham Kumari Asha Didi
Rayogini Braham Kumari Asha Didi | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Rayogini Braham Kumari Asha Didi | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Ramesh Oberoi (Mata Rani Devotional Singer)
Ramesh Oberoi in Melbourne | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Sadhvi Shree Ji, Shree Narsingh Baba Ji & Behen Kishori Ji (From Barsana)
Sadhvi Shree Ji Shree Narsingh Baba Ji | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Shri Radhapriya Ji
Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Pujya Atmaswarup Swami Ji (left) & Puja Nandkishor Swami Ji (right)
Pujya Atmaswarup Swami Ji & Puja Nandkishor Swami Ji | Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me