Mata Durga Aarti

Prem Prakash Mandal Mandir | Hindu Temple Near Me | Hindu Mandir Near Me
Jai Ambe Gauri maiya jai Shyama Gauri
(Tumako nishadin dhyawat) X2 hari bramha shivaji
Om jai ambe gauri
Mang sindur virajat (tiko mrigamad ko) X2
(Ujjwal se dou naina) X2 chandrawadan niko
Om jai ambe gauri
Kanak saman kalevar (raktambar raje) X2
(Rakt pushp gal mala) X2 kanthan par saje
Om jai ambe gauri
Kehari wahan rajat (khadag khappar dhari) X2
(Sur-nar-munijan sewat) X2 tinake dukhahari
Om jai ambe gauri
Kaanan kundal shobhit (nasagre moti) X2
(Kotik chandra diwakar) X2 rajat sam jyoti
Om jai ambe gauri
Shumbh-nishumbh bidare (mahishasur ghati)
X2 (Dhumr vilochan naina) X2 nishadin madamati
Om jai ambe gauri
Chand-mund sanhare (shonit bij hare) X2
(Madhu-kaitabh dou mare) X2 sur bhayahin kare
Om jai ambe gauri
Bramhani rudrani (tum kamala rani) X2
(Agam nigam bakhani) X2 tum shiv patarani
Om jai ambe gauri
Chausath yogini mangal gawat (nritya karat bhairu) X2
(Bajat tal mridanga) X2 aur baajat damaru
Om jai ambe gauri
Tum hi jag ki mata (tum hi ho bharata) X2
(Bhaktan ki dukh harta) X2 sukh sampati karta
Om jai ambe gauri
Bhuja char ati shobhit (vara mudra dhari) X2
(Manwanchhit fal pawat) X2 sewat nar nari
Om jai ambe gauri
Kanchan thal virajat (agar kapur bati) X2
(Shrimalaketu mein rajat) X2 koti ratan jyoti
Om jai ambe gauri
Shri ambeji ki arati (jo koi nar gave) X2
(Kahat shivanand swami) X2 sukh-sampatti pave
Om jai Ambe Gauri