Chand

Chand
Sarva Saroopam Adi Anoopam,
Bhoomi Bhupam Bhai Bhana
Antna Oopam,Chaaya Dhoopam,
Kadhat Koopam Dhar Dhyana,
Rahas Saramam Dayak Damam,
Nitya Nish Kamam Nirwani,
Pad Nimamam, Nishdina Shamam,
Shri Teonram Guru Gyani
Chawal Chandan Kungoo Kesar,
Phoolan Ki Bahu Varkha-Lawo
Narsingh, Gomukh, Bhairi, Baja,
Table Suranda Jhaujh Bajawo,
Bhar Bhar Deepak Poonam,
Geeh Se, Agarbati Aur Doop Jalao,
Aarti Saaj Karo Bahu Sunder,
Satguru Ki Jai Kaar Manao.